Rozwój

Zgodnie z zapisami podstawowego dokumentu programowego polityki rozwoju, którym jest „Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020”, głównym celem wyznaczającym kierunki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego jest poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. dla zrealizowania tego celu niezbędne jest wdrożenie szeregu działań zorientowanych na postęp gospodarczy, którego podstawową miarą jest zdolność do osiągania sukcesu na rynkach krajowych i europejskich. Wśród czynników wzrostu konkurencyjności szczególnie znaczące są: przedsiębiorczość, zdolności podmiotów gospodarczych do absorpcji innowacji technologicznych, menedżerskich oraz organizacyjnych i przekształcenia ich w sukces komercyjny. Są to atrybuty konkurencyjności typu jakościowego, znamienne dla gospodarek nowoczesnych. Kolejnym aspektem jest kreowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji. Podstawowym wymogiem dla inicjowania aktywności gospodarczej, jej pomyślnego utrzymywania i rozwijania jest zapewnienie określonych warunków temu sprzyjających,ułatwiających funkcjonowanie sfery usługowej, stymulujących przedsiębiorczość poprzez tworzenie korzystnego dla przedsiębiorcy klimatu gospodarczego w jego bezpośrednim otoczeniu. Jednym z ważniejszych segmentów sfery obsługi aktywności gospodarczej, decydującym o zdolności do konkurowania na rynku, jest sprawnie działający system upowszechniania różnego rodzaju innowacji wspierających gospodarkę i aktywności z nią związane. Istotne jest przy tym rozwijanie systematycznej i rzeczywistej współpracy poregionalnego systemu innowacji. Następna sprawa to stworzenie systemu finansowania innowacji, które mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego regionu. Stąd też, ważnym zadaniem jest kształtowanie regionalnego systemu transferu innowacji i wymiany informacji, co będzie istotnym czynnikiem wzmacniania konkurencyjności województwa i jego gospodarki poprzez wykreowanie i upowszechnienie innowacji technologicznych oraz menedżersko-organizacyjnych. W tym kontekście konieczna jest reorientacja aktywności regionalnych instytucji naukowo-badawczych, wdrożeniowych, postępu techniczno-organizacyjnego oraz stymulowanie zainteresowania podmiotów gospodarczych unowocześnianiem ich działalności. Jest to bezpośrednio związane z rozwojem potencjału naukowo-badawczego regionu, bowiem zakładamy, że nauka jest głównym źródłem najcenniejszego w dzisiejszej gospodarce zasobu jakim jest wiedza. Naukowo chłonne rodzaje działalności gospodarczej są z reguły wysoce konkurencyjne i to one decydują o konkurencyjności regionów, w których występują.