Edukacja

Zwiększenie proinnowacyjnego oddziaływania posiadanego w regionie potencjału naukowo-badawczego na rozwój województwa, wymaga w szczególności:

  • rozwoju instytucjonalno-organizacyjnego szkół wyższych, rozwijania nowych kierunków badań,
  • wzbogacania infrastruktury naukowo-badawczej i wdrożeniowej,
  • upowszechniania postępu techniczno-organizacyjnego,
  • wzrostu potencjału jednostek badawczo-rozwojowych firm,
  • wspierania przedsięwzięć naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych podejmowanych we współpracy przez instytucje naukowo-badawcze i podmioty gospodarcze.

Ważne jest też rozwijanie postaw przedsiębiorczych, co odnosi się zarówno do osobistych zdolności i predyspozycji nabywanych w szeroko rozumianej edukacji, jak i do posiadanych zasobów oraz określonych uwarunkowań tkwiących w otoczeniu i determinujących inicjatywę gospodarczą.Istotną sferą aktywności będzie zatem rozwijanie instytucji otoczenia biznesu, inicjowanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków dla poprawy efektywności działania podmiotów gospodarczych, a także rozwijanie aktywnych form uczestniczenia w kształtowaniu polityki gospodarczej w regionie oraz w środowiskach lokalnych.